Członkostwo

Członkiem zwyczajnym PTSG może zostać osoba, która złożyła deklarację członkowską.

Członkowie PTSG są zobligowani do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz do regularnego opłacania składek członkowskich. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

Członkowie PTSG są uprawnieni do:

  1. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
  2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
  3. udziału w zebraniach, konferencjach, zjazdach naukowych, wykładach, odczytach i kursach organizowanych przez Towarzystwo,
  4. korzystania ze zbiorów, archiwów, bibliotek oraz pomocy naukowych i poradnictwa fachowego,
  5. otrzymywania materiałów i publikacji Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny.

Osoby chcące wstąpić do Towarzystwa proszone są o pobranie ze strony Towarzystwa formularza deklaracji członkowskiej wraz z klauzulą informacyjną RODO  (plik PDF), wypełnienie, podpisanie i przesłanie drogą pocztową na adres: Barbara Kochańska, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej GUMed, 80-208 Gdańsk, ul. E. Orzeszkowej 18  względnie przesłanie skanu wypełnionych dokumentów na adres mailowy Towarzystwa ptsg@ptsg.org.pl   lub na adres barbara.kochanska@gumed.edu.pl

Roczna składka członkowska: członkowie zwyczajni – 48zł; emeryci – 24zł; studenci – 0zł;

Wpłat składek należy dokonywać na konto PTSG z dopiskiem: „składka członkowska PTSG, imię i nazwisko, rok”

Nr konta PTSG: Bank Pekao S.A. PL 55 1240 1255 1111 0010 9275 2675